Polityka prywatności

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej pod adresem www.todis.pl, zwanej dalej Stroną.
 2. Strona została przygotowana przez Todis Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Kaniowska 100, 01-529, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000950562, wysokość kapitału zakładowego: 500 000 zł, posiadająca NIP: 5262881116, REGON 140200638, zwanej dalej jako „Todis Consulting”.
 3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego dokumentu Polityki prywatności jest osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych.
 4. Zgodnie z niniejszym dokumentem, wszelkie zamieszczone na Stronie nazwy przedsiębiorców oraz nazwy produktów pozostają pod ochroną prawa jako znaki towarowe lub oznaczenia firm i należą do firmy Todis Consulting lub jej partnerów handlowych. Zabronione jest ich wykorzystywanie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody podmiotu uprawnionego do dysponowania danym znakiem towarowym lub/i znakiem firmy lub/i zastrzeżoną nazwą handlową.
 5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Todis Consulting. Todis Consulting zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia kogokolwiek o ich treści.
 6. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na to, aby użytkowanie przez niego strony podlegało uregulowaniom Polityki prywatności Todis Consulting.
Wyłączenie odpowiedzialności
 1. Żadna z informacji zamieszczonych na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zmianami). Todis Consulting dokłada należytych starań, aby wszelkie informacje, które zostały zamieszczone na Stronie były poprawne i zgodne z stanem faktycznym, z zastrzeżeniem, że Todis Consulting nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność lub/i zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy takich informacji. Todis Consulting nie odpowiada również za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z korzystania strony, jak i za szkody mogące wyniknąć z podjęcia działań lub zaniechań w oparciu o informacje zawarte na stronie.
 2. Strona zawierać może odnośniki do innych stron internetowych tj. stron www bądź innych środków przekazu takich jak radio, telewizja, prasa, reklama przestrzenna etc., w związku z powyższym Todis Consulting nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania Polityki prywatności, które obowiązywać będą na tych stronach. Todis nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć w związku z korzystaniem z takich stron internetowych lub środków przekazu.
 3. Todis Consulting jest uprawniona do usuwania ze strony wszelkich treści, jakie zostaną na niej umieszczone lub za jej pośrednictwem udostępnione w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszym dokumentem, a także treści naruszające interesy Todis Consulting oraz Użytkownika. Todis Consulting nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia w korzystaniu ze Strony, ani za wszelkie informacje pisemne lub/i ustne uzyskane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony.
Zasady ochrony danych osobowych
 1. Todis Consulting jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników podczas korzystania ze Strony. Todis dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 2. Każda osoba przekazująca Todis Consulting dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.
 3. Todis Consulting wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
 1. Istnieją różne procesy w ramach których Todis Consulting przetwarza dane osobowe.
 2. Każdy z procesów przetwarzania jest przez nas monitorowany oraz analizowany pod kątem istnienia tzw. przesłanek legalności (art. 6 RODO), pozwalających nam przetwarzać Twoje dane osobowe.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik  Dziękujemy za zainteresowanie!

  Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

  Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

  Pozdrawiamy,

  Zespół Todis