Aktualności

14 czerwca 2011

Professional Services Monitor 2011

 • Według 67% respondentów planowanie projektów i kontrola ich rentowności to największe wyzwania spółek usługowych.
 • Ponad połowa menedżerów przyznaje, że największe straty ich organizacji są związane z częstymi zmianami zakresu podejmowanych przedsięwzięć.
 • 33% osób zarządzających ma świadomość potrzeby wprowadzenia zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP, w celu poprawy rentowności.
 • Jedynie 37% uczestników ankiety dysponuje wiedzą na temat efektywności pracowników.

 
Todis Consulting Group, oficjalny przedstawiciel producenta systemu wspomagającego zarządzanie Deltek Maconomy w Polsce, po raz kolejny przeprowadził badania dotyczące wyzwań i potrzeb polskiego sektora usług profesjonalnych. W tym roku organizatorzy akcji Professional Services Monitor skoncentrowali się na poznaniu opinii na temat najlepszych praktyk w zakresie poprawy rentowności przedsiębiorstw, optymalizacji kondycji finansowej i eliminacji źródeł powstawania zbędnych kosztów. Badanie zostało przeprowadzone w maju br.
Wśród uczestników znalazła się kadra zarządzająca przedsiębiorstw z sektora usług, reprezentująca firmy konsultingowe, audytorskie, inżynieryjne, informatyczne, badawcze oraz agencje reklamowe, interaktywne i Public Relations, a także inne spółki o charakterze projektowym.

Wysoka świadomość i… brak narzędzi
Z badań wynika, że polskie przedsiębiorstwa z sektora usług profesjonalnych rozumieją wpływ kontroli i planowania projektów na poprawę działalności firmy, co potwierdziło odpowiednio 52 i prawie 45 proc. ankietowanych. Statystyki pokazują, że 66,67 proc. osób na stanowiskach kierowniczych dostrzega potrzebę wprowadzenia usprawnień w tym obszarze.
Choć świadomość, że narzędzia kontrolne i planistyczne stanowią klucz do optymalizacji procesów w firmie jest duża, w praktyce, niewiele organizacji decyduje się na ich wykorzystanie. 33 proc. ankietowanych mówi wprost, że narzędzia informatyczne mogą mieć faktyczny i bezpośredni wpływ na poprawę rentowności. Mimo tej opinii większość polskich przedsiębiorstw z sektora usług profesjonalnych nie opiera się na rzetelnej wiedzy, a jedynie na intuicji, która w przypadku intensyfikacji działań okazuje się zawodna.
Dodatkowo, osoby zarządzające nie mają wystarczającej wiedzy o efektywności pracowników. Prawie 30 proc. respondentów przyznaje, że nie ma żadnych danych na ten temat, a ponad 35 proc. w ogóle nie prowadzi pomiaru. Z badań wynika, że organizacje nie analizują ani skuteczności, ani też rentowności pracy zatrudnionych osób. Fakt ten wydaje się być niepokojący, zważywszy na to, że pracownicy stanowią główne aktywa przedsiębiorstw z sektora usług profesjonalnych, a ich wynagrodzenia - podstawowy wydatek. Słabe wyniki, jeśli chodzi o wiedzę menedżerów w tym obszarze, mogą dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że 33 proc. ankietowanych wskazało na chęć poprawy poziomu wykorzystania umiejętności pracowników, jako jedno z kluczowych wyzwań.

Jak firmy usługowe gubią zyski?
Porównując tegoroczne wyniki ze wskazaniami z 2010 roku, spada deklarowana rentowność projektów.54% menedżerów uczestniczących w panelu twierdzi, że poziom rentowności w ich spółkach nie przekracza 30%. W zeszłorocznym zestawieniu przyznało się do tego 46% szefów firm, co może oznaczać zmniejszenie marż.
- W większości przedsiębiorstw usługowych zyski wyciekają ze względu na nieprecyzyjną informację, opóźnienia i niedokładność w ocenie pracy. 58% uczestników badania przyznaje, że największe straty wynikają z przedłużającego się czasu realizowanych projektów oraz zmiany ich zakresu (ponad 52%). Rozwiązaniem jest wyposażenie menedżerów w narzędzia umożliwiające szybką reakcję na zmiany i korygowanie parametrów projektowych w oparciu o rzetelne i aktualne dane – przekonuje Anna Turzańska-Sadlej, prezes zarządu Todis Consulting Group.
W świetle badań okazuje się, że na niską zyskowność projektów duży wpływ ma błędna alokacja zasobów oraz pomijanie najdrobniejszych kosztów. Jedynie 6 proc. respondentów zwraca uwagę na niezafakturowane, niewielkie koszty, których permanentne lekceważenie prowadzi do obniżenia finalnego wyniku finansowego.
- Firmy usługowe przypominają często dziurawy worek, z którego powoli, ale systematycznie uciekają zyski, jak drobne ziarno. Wielu menedżerów wciąż nie zdaje sobie sprawy, że gubienie nawet niewielkich kosztów projektowych w skali całej organizacji urasta do potężnych kwot, powodujących ograniczenie zyskowności – mówi Tomasz Witbrot, dyrektor ds. rozwoju Todis Consulting Group.

System informatyczny przyjacielem dyrektora finansowego
Menedżerowie mają świadomość związku między możliwościami systemów informatycznych, a skutecznością zarządzania finansami. Według 45% badanych spóźnione i nieaktualne informacje uniemożliwiają sprawne zarządzanie finansami. 1/3 respondentów przyznaje, że bez zintegrowanego systemu trudno skutecznie dbać o finanse. Badanie potwierdza, że rozwiązania informatyczne to przede wszystkim oręż dyrektorów finansowych w walce o wyższą rentowność spółki. Oprócz zdecydowanego przyspieszenia procesów finansowych, zapewniają również większą dokładność, i co istotne, pozwalają na planowanie przyszłych zdarzeń, co w sytuacji częstych zmian otoczenia jest szczególnie istotne.

- Z badań wynika, że polskie przedsiębiorstwa usługowe wciąż cierpią na syndrom ślepoty projektowej. Działają często po omacku, ponieważ nie mają przejrzystego obrazu prowadzonych działań – w wymiarze finansowym, projektowym i osobowym. Tak zdiagnozowane problemy można jednak zażegnać przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych. Doświadczenia wielu spółek wskazują, że rozwiązania tego typu stały się akceleratorem długookresowego wzrostu i poprawy rentowności, dając zwrot z inwestycji już w ciągu 2 lat – podsumowuje Anna Turzańska.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik  Dziękujemy za zainteresowanie!

  Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

  Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

  Pozdrawiamy,

  Zespół Todis